VÝBEROVÉ KONANIE

Zhrňujúci list k medzinárodnému výberovému konaniu:  INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH POTENCIÁLNYCH DODÁVATEĽOV 
Referenčné číslo výberového konania: 23082301 

Potravinový a hygienický tovar 

Nezisková organizácia „Depaul Ukraine“ v Charkove (EDRPOU kód 41867621), ktorá poskytuje humanitárnu pomoc ľuďom žijúcim na Ukrajine postihnutých vojnou, má záujem o opciu na nákup vybraného potravinového a hygienického tovaru v predpokladanom množstve  250  paliet, a to na obdobie 9 mesiacov, počnúc 01.10.2023.  

Vzhľadom na uvedené začala organizácia realizovať súkromné vnútroštátne výberové konanie, mimo postupov a pravidiel verejného obstarávania, ktoré sa na túto konkrétnu zákazku nevzťahujú, s cieľom určiť vhodného dodávateľa pre uvedené tovary.   

Pozývame všetkých zainteresovaných dodávateľov, ktorí majú potrebné zdroje na predloženie svojho VYJADRENIA ZÁUJMU, k účasti na výberovom konaní

Súťažné podklady, ktoré vám zašleme na požiadanie po vyjadrení Vášho záujmu, budú obsahovať: 

 1. Informácie pre všetkých dodávateľov – uvedený dokument obsahuje Zhrňujúci list k výberovému konaniu, ktorý predstavuje komplexný súhrn toho, akým spôsobom majú byť súťažné podklady vyplnené a ako a kedy predložené.  
 1. Podrobnosti o špecifikácii pre dodávateľov – uvedený dokument zahŕňa podrobnú špecifikáciu požadovaných položiek. Záujemcovia musia poskytnúť podrobné kalkulácie pre uvedené položky. Tento dokument tvorí prílohu  Zhrňujúceho listu.  
 1. Dôvody na vylúčenie a kritériá hodnotenia – uvedený dokument zahŕňa bodovacie kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie všetkých predložených ponúk. Uvádza tiež dôvody, v prípade existencie ktorých dôjde k vylúčeniu dodávateľov z posudzovania. Tieto kritériá tvoria prílohu Zhrňujúceho listu a je potrebné, aby sa s nimi záujemcovia oboznámili.  
 1. Podmienky výberového konania – uvedené kritériá sú pripojené k tomuto zhrňujúcemu listu a je potrebné, aby sa s nimi záujemcovia oboznámili.   
 1. Formulár dodávateľa –je potrebné, aby uvedený dokument záujemca vyplnil, podpísal a doručil naspäť. Tento dokument tvorí prílohu  Zhrňujúceho listu.  
 1. Dotazník dodávateľa – uvedený dokument taktiež vypĺňa záujemca. Tento dokument tvorí prílohu  Zhrňujúceho listu. Poskytnite nám, prosím, čo najviac informácií.  
 1. Kódex profesionálneho správania pre dodávateľov – s týmto dokumentom sa záujemca musí oboznámiť a podpísať ho.   
 1. Návrh rámcovej kúpnej zmluvy – uvedený dokument upravuje podmienky, ktoré budú platiť po uzavretí zmluvy s úspešným záujemcom. S týmto dokumentom sa záujemca dôkladne oboznámi a na znak súhlasu ho podpíše. Návrh zmluvy tvorí prílohu  Zhrňujúceho listu.  

 

Pre úspešné zaradenie súťažných podkladov do výberového konania uvádzajte prosím požadované informácie čo najjasnejšie a najpodrobnejšie. Vzory požadovaných dokumentov Vám v prípade záujmu budú zaslané na vyžiadanie. 

Dátum vyhlásenia výberového konania: 23.08.2023 
Termín odovzdania požadovaných dokumentov: 20.09.2023  do 12.00 hod GMT.  
Kompletnú dokumentáciu je po vyplnení potrebné zaslať humanitárnemu oddeleniu organizácie poštou na adresu:   

Nezisková organizácia „Depaul Ukraine“ v Charkove, 61052, m. Charkov, vul. Mala Panasovskaya

Je potrebné, aby všetky súťažné podklady boli predložené v listinnej podobe, a to v zapečatenej obálke. Na vonkajšej strane obálky je potrebné uviesť obchodný názov záujemcu, referenčné číslo výberového konania a poznámku „NEOTVÁRAŤ!“. 

 

Predpokladaný termín vyhodnotenia súťažných podkladov (výber víťaza tendra z užšieho zoznamu žiadateľov) na základe predložených podkladov je 30.09.2023 vrátane. 

Vážené dámy a páni, ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete doplňujúce informácie, , kontaktujte nás prosím písomne na vyššie uvedenej adrese humanitárneho oddelenia organizácie alebo elektronicky na e-mailovej adrese procurement.department@depaulua.org, a to zo svojej firemnej e-mailovej adresy (na e-maily zaslané z adries registrovaných u poskytovateľov individuálnych e-mailových adries nebudeme prihliadať).  

Zdieľanie článku:

Facebook
Twitter
Email

VÝBEROVÉ KONANIE

Náplň práce

• spoluzodpovednosť za implementáciu štandardov kvality v sociálnych službách poskytovaných organizáciou
• odborná podpora vedúcim zamestnancom pri riadení jednotlivých sociálnych služieb poskytovaných organizáciou
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov klientov organizácie (v rozsahu záležitostí iného než právneho charakteru)
• zodpovednosť za oblasť ochrany zraniteľných dospelých (tzv. safeguarding)
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie v oblasti sociálnych služieb
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie týkajúcich sa štandardov kvality v sociálnych službách
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
 • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
 • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
 
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce, práva, manažmentu a pod.
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • sociálne služby (štandardy kvality), tvorba metodických materiálov
 • Počet rokov praxe
  • 2
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
 • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
 • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
 • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
 • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
 • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1325

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Právnik

Náplň práce

• poskytovanie právneho poradenstva pre interné účely organizácie
• spolupráca s externým právnym poradcom podľa potreby
• zastrešovanie procesov verejného obstarávania (obstarávanie zákaziek s
nízkou hodnotou, komunikácia s externým poradcom pri realizácii
ostatných zákaziek)
• vykonávanie kontroly nad vnútornými procesmi v rámci organizácie v stanovenom rozsahu
• dohľad nad vykonávaním revízií vyhradených technických zariadení v prenájme alebo vlastníctve organizácie
• riadenie HR oddelenia a komplexné zastrešovanie pracovnoprávnych
záležitostí vo vzťahu k zamestnancom organizácie, vrátane zamestnávania
štátnych príslušníkov EÚ a tretích krajín
• zastrešovanie nástupu nových zamestnancov s miestom výkonu práce v centrále organizácie
• odborná podpora pracovníkom sociálnych úsekov organizácie pri
vykonávaní odbornej činnosti ochrana práv a právom chránených záujmov
klientov organizácie (v rozsahu záležitostí právneho charakteru)
• zodpovednosť za agendu GDPR
• zodpovednosť za oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti
• príprava, pripomienkovanie a implementácia vnútorných predpisov organizácie
• príprava a vedenie odborných interných školení pre vedúcich zamestnancov organizácie v oblasti pracovného práva
• účasť na pracovných poradách v stanovenom rozsahu
• ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľa organizácie

V prípade záujmu je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu ihneď na dobu neurčitú.

 

Predovšetkým Ti však ponúkame:
  • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania, ktorá má zmysel.
  • možnosť nahliadnuť hlbšie do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici
  • možnosť podieľať sa na zmene systému v oblasti bezdomovectva.
Požiadavky na zamestnanca
 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
  • právo
 • Znalosti
  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
  • Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
 •  
 • Vodičský preukaz
  • B
 • Prax na pozícii/v oblasti
  • výhodou je prax v neziskovom sektore, resp. v oblasti sociálnych služieb
 • Počet rokov praxe
  • 3
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Akú osobnosť hľadáme? Predovšetkým:

  • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie
  • schopnú viesť a podporovať ľudí a zastupovať riaditeľa organizácie;
  • samostatnú, rozhodnú, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
  • osobu, ktorá má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
  • vysoko motivovanú vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
  • odolnú voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.
Základná zložka mzdy (brutto)

1400

Nástup

ihneď, resp. podľa dohody

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného
listu, v ktorom nám krátko popíšu, prečo sa zaujímajú práve o prácu v
organizácii s ľuďmi bez domova a skúsenosti z akých oblastí práva by
priniesli do našej organizácie. Uchádzačov vybraných na základe
uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.