OP EVS – Kľúč k domovu

Názov a sídlo prijímateľa: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Názov a sídlo hlavného partnera: Depaul Slovensko, n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava – Staré Mesto
Názov projektu: Kľúč k domovu
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Výška poskytnutého NFP: 232 363,84 Eur.
Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) so sídlom Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v Bratislave a na celom Slovensku a to prostredníctvo projektu s názvom „Kľúč k domovu“.

Účelom nášho projektu je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a zvýšená podpora ich prístupu k dôstojnému, cenovo dostupnému bývaniu a ostatným verejným službám.  Našim cieľom je podporiť ľudí bez domova v začlenení do spoločnosti a napomôcť k vytvoreniu podmienok pre ukončenie ich bezdomovectva. 

K tomu chceme prispieť prostredníctvom: 
• podpory efektívnych, dlhodobých riešení bezdomovectva, vychádzajúcich z potrieb ľudí bez domova a zameraných na prístup k dôstojnému a stabilnému bývaniu a ukončenie bezdomovectva
• podpory participácie a zdieľania skúseností MVO a samotných ľudí bez domova,• spolupráce na príprave národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva
• ďalšej expertnej spolupráce s inštitúciami verejnej správy a zapájaním sa do legislatívnych a pripomienkovacích procesov
• zapájaním sa do tvorby lokálnych strategických dokumentov (stratégií, koncepcií a plánov rozvoja sociálnych služieb)
• podpory sieťovania MVO, zvyšovania odbornosti MVO v oblasti riešenia bezdomovectva a podpory dostupnosti bývania z hľadiska tvorby verejných politík
• zvýšenia informovanosti a podpory vzájomnej diskusie aktérov riešenia bezdomovectva vo všetkých sektoroch a zapájania ľudí bez domova do odbornej i verejnej diskusie o problematike bezdomovectva
• organizovania odborných prednášok, seminárov, okrúhlych stolov a konferencií
• tvorby odborných materiálov a štúdií 

Prijímateľom projektu je OZ Proti prúdu a Depaul Slovensko je hlavným partnerom. Zatiaľ čo aktivity Proti prúdu sú zacielené na tvorbu verejných politík, informovanosť a participáciu na národnej úrovni, aktivity Depaul Slovensko sa zameriavajú najmä na lokálnu úroveň (Bratislava a mestské časti). Aktivity oboch organizácií kladú dôraz na zapájanie ľudí bez domova do procesov vo verejnej správe a tvorby verejných politík. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 232 363,84 EUR.  

Veríme, že náš projekt prispeje k zlepšeniu verejných politík v oblasti riešenia bezdomovectva a prístupu k bývaniu. Vytvorenie návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva a jej opatrení poskytne základ pre tvorbu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom projektu bude tiež posilnená skupina ľudí bez domova, ktorí sa budú zapájať do advokačných aktivít. Na lokálnej úrovni budeme smerovať k vzniku partnerstiev medzi ľuďmi bez domova, organizáciami, mestskými časťami a mestom, k vybudovaniu spoluprác a k prevzatiu zodpovedností, ktoré jednotliví aktéri majú. Vzdelávacími aktivitami i vypracovaním odborných materiálov sa zvýši odbornosť MVO, vytvorí predpoklad pre lepšie poskytovanie služieb a posilnenie odborných kapacít MVO. Na medzisektorovej úrovni sa vytvorí diskusia a nastolia otázky o efektívnych riešeniach bezdomovectva – ktorá vďaka inovatívnemu nástroju zapájania samotných ľudí bez domova nadobudne inú, vyššiu kvalitu. 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/.

Zdieľanie stránky: