Pomáhajte s nami v teréne

Len v Bratislave žije odhadom viac ako 5 000 ľudí bez domova. Mnohí z nich navštevujú naše zariadenia no ešte väčšia skupina sa ukrýva priamo v uliciach, vlastnoručne postavených príbytkoch či opustených chatrčiach. Ako najväčší terénny tím v Bratislave, denne navštívime Karlovú Ves, Dúbravku, Lamač a Devínsku Novú Ves aby sme pomáhali i tým, ktorí za nami prísť nedokážu.

Nosíme im materiálnu pomoc, poskytujeme im základné zdravotné ošetrenie, navštevujeme s nimi lekárov a úrady či im vybavujeme potrebné dokumenty a pracovné príležitosti. Je to ťažká, no krásna práca. Za rok stihneme až 5 326 návštev v téréne a našom dennom centre. Z toho ľudia v núdzi u nás využijú až 5 986 krát možnosť teplej sprchy a šatníka.

Mnohé zo životov na ulici sú odkázané a závislé od našej pomoci. Naša solidarita a tvrdá práca môže ľuďom v núdzi darovať nádej a silu na nový začiatok. Pridajte sa k nám a prepisujte s nami príbehy bez domova. Hľadáme k nám do tímu terénnych sociálnych pracovníkov, malých dobrodruhov s veľkým srdcom!

DEPAUL SLOVENSKO vyhlasuje výberové konanie na
pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).
Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.9.2020 o 10,00 hod.
v priestoroch Depaul Slovensko,Mokrohájska cesta 6, 84104 Bratislava.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu  môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu Depaul Slovensko, Mokrohájska cesta 6, 84104 Bratislava.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 23.9.2020. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Náplň Tvojej práce z odborného hľadiska:
– aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,
– odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb,
– individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;sprevádzanie človeka, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, casemanagement, administratívne spracovanie výkonu svojej práce,
– poskytovanie základného ošetrenia, dopĺňanie ošetrovateľského materiálu.

Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami, príp. znalosť jazyka cieľovej skupiny a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP: 
– ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca2 , alebo 
– ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov3 ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo 
– ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo 
– ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a preukázateľne štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
  • životopis uchádzača,
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace[1]. (platí pre MVO).

[1] Originál alebo notárom, resp. matrikou  overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

Všetko dôležité o pozícii nájdeš tu : https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1755739/terenny-socialny-pracovnik-praca-s-ludmi-bez-domova- . Tešíme sa na teba!

Depaul tím:)

Zdieľanie článku:

Facebook
Twitter
Email